Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

sehidhaklari

Giriş
                                   
sehid2.png

 
                                     ŞEHİTLİK HAKLARI
 
1-ÖLÜM YARDIMI VE PERSONEL ŞEHİT YARDIMI
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünce, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce şehitliği kabul edilen personelin varislerine karşılıksız ölüm yardımı yapılmaktadır.
Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca şehit personelin hak sahiplerine , personel şehit yardımı yapılmaktadır.

2-POLİS AKADEMİSİ, POLİS KOLEJİ ve POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARINA GİRMEDE KOLAYLIK
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun  kapsamına giren şehit personelin çocuklarına Polis Akademisi (Düşük puan uygulaması, 245 yerine 185 puanla alınmaktadırlar ), Polis Koleji ( Almış olduğu puan üzerine % 5 artı puan veriliyor) ve Polis Meslek Yüksekokullarına Girişte kolaylık (Gerekli puanı almaları halında kontenjan haricinde yerleştiriliyorlar) sağlanmaktadır.

3-STANDART DIŞI TABANCA VERİLMESİ
Şehit personelin geride kalan eş veya çocuklarına, standart dışı tabanca verilmektedir.

4-EMNİYET BÜNYESİNDEKİ SOSYAL TESİSLERDEN ÜCRETSİZ KONAKLAMA VE YEMEK BEDELLERİNDE KOLAYLIK
Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereği şehit personelin dul ve yetimleri Emniyet Teşkilatı bünyesinde bulunan sosyal tesislerde ücretsiz konaklamakta, yemek bedelinin ise %50 si alınmaktadır.

5-EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENME YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALMA
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında şehit personel çocukları ücretsiz kalmakta yemek giderleri ise Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca karşılanmaktadır.

6-ŞEHİT PERSONELİN MEZARININ ÜCRETSİZ YAPTIRILMASI
Durumu 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri kapsamına giren şehit personelin mezarı o yılın bütçe ödeneklerine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yaptırılmaktadır .

7-ŞEHİT PERSONELİN ZATİ DEMİRBAŞ SİLAHININ KANUNİ MİRASÇILARINA VERİLMESİ
Şehit personelin zati demirbaş tabancası kanuni mirasçılarına verilmektedir.

8-MALUL OLAN PERSONELE MALULLUK YARDIMI YAPILMASI
Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca görev malulü personele malul yardımı yapılmaktadır.

9-GÖREV MALULU PERSONELDEN İDARİ POLİS OLARAK ÇALIŞANLARIN ŞARK GÖREVİNDEN MUAF TUTULMASI
Görev Malulü personelden İdari Polis Olarak Çalışanlar Şark Görevinden muaf tutulmaktadırlar.
10-GAZİ, MALUL VE ENGELLİLERE AİT ARAÇLARIN PARK ETMELERİNDE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce çeşitli tarihlerde yayımlanan ve en son 13.10.2006 tarih ve 171808 sayılı yazı ile; gazi, malul engellilere ait araçlar için park yerlerinin tahsis edilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve trafikte kendilerine gerekli kolaylığın sağlanması istenilmiştir.

Vatanın bölünmez bütünlüğünün müdafaası esnasında sakatlanıp gazi olanların, plakasında engelli işareti bulunan araçlarıyla hastane, banka, postane, alışveriş merkezleri gibi yerlere gidiş gelişleriyle yaptıkları park esnasında, gazi olduklarını gösteren belgelerini araçlarının ön camında bulundurmaları halinde, özürlüler için park kartı uygulanmasında faydalanmaları sağlanacaktır.

Tescil plakalarının üzerinde engellilere mahsus ayrım işareti bulunan araçların park etmelerine yardımcı olunacak, engelli araçları için tahsis edilen park yerlerine başka sürücülerinin park etmeleri önlenerek, aksine hareket edenler hakkında 2918 sayılı Karayolları Kanununun 61/O maddesi gereğince gerekli cezai işlem uygulanacaktır.
 
sehid3.png
 
 
 
 
 
1-ÇALIŞMAYA DEVAM ETME HAKLARI
31.5.2006 tarihinde yürürlüğe girerek Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, aşağıdaki haklar sağlanmıştır.
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malûllüğü aylığı bağlanmış (er ve erbaşlar dahil) malûllerden, çalışmaya başlayanların aylıkları hiçbir şekilde kesilmez.
Ayrıca, terörle mücadele dışındaki  vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerle harp malullerinin, işçi ve bağımsız çalışan olarak işe başlaması hallerinde sosyal güvenlik destek primi ile aylıkları kesilmez. Bunlardan işçi ve bağımsız çalışanlara kısa vadeli sigorta kolları, memur olarak çalışanlara ise uzun vadeli sigorta kollarına ait hükümler uygulanır.
 
 
2-SAĞLIK HAKLARI
1- Katılım payı alınmayacaklar
3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemelerden katılım payı alınmayacaktır.
Ayrıca;
a) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden
b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,
ç) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan,
d) Vazife malûllerinden;
ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemeler ile yardımcı üreme yönteminden katılım payı alınmayacaktır.
2- İlave ücret ile ilgili olarak;
Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla;
a) 1005 ve 2330 sayılı Kanunlar ile,
b) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan
ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamayacaktır.
3- Tıbbi malzeme temini ile ilgili olarak;
3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/ protez ve diğer iyileştirici araç/gereçlerden fark alınmaksızın ve kısıtlama (süre vb.) getirilmeksizin Kurumca karşılanacaktır.
 
1-İKRAMİYE
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle; başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine, en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.
 
2-KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMA HAKKI
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin aylığa hak kazanan dul ve yetimleri, (Kamu Konutları Kanunu'nda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere) bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler.
 
3-KİRA YARDIMI
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle;
-Malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin aylığa hak kazanan dul ve yetimlerinden bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ettikten sonra ayrılanların,
-Kamu konutundan yararlanmayanların,
-Özel tahsisli konutlarda oturanların, istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de bir yıl süre ile devletçe karşılanır. Bu çerçevede hak sahiplerinin konut kiralamalarında uyulması gereken usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
    1. Kanun kapsamında bulunan kişilere ödenecek kira bedeli için belli bir limit belirlenmeyecek, rayiç kira bedelinin tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden karşılanacaktır.
2. Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 m2'yi geçmeyecek, bu alanın tespitinde konut sahibi ile konutu kiralayan arasında yapılan sözleşme esas alınacaktır.
3. İkametgâh olarak kiralanacak konutlar lüks (sauna, jakuzi, dubleks, tripleks, şömine) olmayan konutlardan seçilecek, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar ve ana caddeleriyle iş merkezi yoğunluklu mahaller dışında olacaktır.
4. 3'üncü maddede belirlenen kriterlere göre hak sahiplerine ödenecek kira bedeli, kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye rayiçlerini geçmeyecektir. Bunun için hak sahibi şehit yakını kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye başkanlığından, konutun rayiç bedelini gösterir bir belge alması gerekmektedir.
5. Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler kira kapsamında olmadığından kira bedeli dışında tutulacak ve oturanlar tarafından karşılanacaktır.
6. 3713 sayılı Kanunun anılan hükmü çerçevesinde kira sözleşmeleri hak sahibi ile mal sahibi arasında yapılacak ve kiralamanın yapıldığı yerdeki kurum harcama yetkilisince onaylanacaktır.
 
4-BARINMA VE BAKIM HAKKI
Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz ve muhtaç olan Terör malulleri, kamu kurum ve kuruluşlarında yada özel yurtlar ile huzurevlerinde parasız olarak barındırılır.
 
 
5-TOPLU KONUT FONUNDAN FAİZSİZ KONUT KREDİSİ VERİLMESİ
Toplu Konut Fonundan şehit Ailelerine Maluller İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği 21/09/1991  tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik kapsamında kredi kullandırılacak hak sahipleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Öncelik sıralamasına göre,
- Maaşa bağlanan dul eşi,
- Eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanan çocukları müştereken,
- Bunlar bulunmadığı takdirde maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya anası, bu krediden yararlanabilir, hükümleri bulunmaktadır.
Maluller için;
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21 maddesi ve geçici 8 inci maddesi gereği, 01.01.1968 tarihinden sonra memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa dahi bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak ve sakatlanarak malul olanların, öncelik sıralamasına göre,
- Maaşa bağlanan malulün kendisinin, ölümü halinde,
- Maaşa bağlanan dul eşine,
- Eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanan çocuklarını müştereken, konut sahibi yapmak için kredi verilir. Hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, öncelik sıralamasına göre ve bir defaya mahsus olmak üzere Faizsiz Konut Kredisi İdarece kullandırılmaktadır. 2009 yılı için kredi miktarı 52.993.00- YTL. Dir.
Bununla birlikte, yukarıda belirtilen yönetmelik kapsamında öncelik sıralamasına göre hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapılan il sınırları içerisinde 5 yıldır oturuyor olma veya başvuru yapılan il nüfusuna son beş yıldır kayıtlı olmak şartı ile; bu kapsamda bulunan kişilere konut taleplerinin bulunduğu illerde, idarece konut satışı yapılmıyorsa başka illerde bulunan projelerden konut taleplerinin olması halinde ve idarece uygun görülmesi durumunda, % 10 peşin 240 ay vadeli ve sabit taksitli konut satışı yapılmaktadır. Başvuru için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu,Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığından hak sahibi belgesi alınacaktır. Alınan “hak sahipliği” belgesi ile birlikte en yakın Ziraat Bankası Şubesine kredi başvurusu yapılabilmektedir.
Konu hakkında
www.toki.gov.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
 
6-ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine ücretsiz seyahat etme hakkı tanınmıştır. Maaş bağlanması ile birlikte “Ücretsiz Seyahat (Serbest) Kartı” hak sahiplerine ulaştırılır. 17.05.1995 tarihli ve 22286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesine istinaden, seyahat kartı verilecek olanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlar:
a) Kendileri;
- Terörle mücadelede yaralanan veya sakatlananlar,
- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görevli iken yaralanan veya sakatlananlar,
 
b) Eşleri;
- Bu kapsama girenlerin eşleri,
- Aylık almakta iken vefat edenlerin aylık bağlanan dul eşleri,
c) Yetimleri;
- Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları,
- Şehitlerin anne ve babaları,
d) Terörle mücadele kapsamında sakatlanan er ve erbaşlar
Terörle mücadele kapsamındaki olaylar nedeniyle sakatlanan er ve erbaşların kendileri ile ölenin dul kalan eşleri ve çalışmayan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul ve muhtaç erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile ana ve babaları,
Yukarıda sayılanlar Devlet Demiryollarının      yurtiçi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler. Bu hususlar ücretsiz seyahat kartlarının arka yüzünde belirtilir. Bu kart Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir. Hak sahiplerine maaş bağlanmasına müteakip ücretsiz seyahat kartı ulaşmamışsa dilekçe ve iki adet fotoğrafla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı  (Ankara) adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
7-YURT DIŞI TEDAVİ HAKKI
Memur ve kamu görevlilerinden terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlananlar ile ölenlerin dul ve yetimleri, Emekli Sandığınca verilen tanıtım kartlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün hastanelerde muayene ve tedavi edilirler. Malûl olanların eksilen vücut organları, yurt içi veya yurt dışında en son teknik usûllere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlatılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır. 

8-  BURS VERİLMESİ

3713 sayılı Terörle Mücadele  Kanununun 21/ı maddesi uyarınca terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite öğrencilerine ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.   
 
9- TERÖRDEN ZARAR GÖREN DİĞER KİŞİLERE YARDIM
Terör eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri Devlet tarafından yapılır. Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır. Yardımın kapsam ve ölçüsü, Fonun mahalli yetkililerince belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla Fon Kurulunca tespit edilir.
 
 
 
sehid4.png
 
 
 
 
1-VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na göre, gerek askerlik görevini yürütmekte iken, gerekse askeri ve sivil memuriyet niteliğinde hizmet yürütmekte iken “görevden kaynaklanan nedenlerle” malul duruma düşenlere “vazife malullüğü aylığı” bağlanır.
Aylık bağlanabilmesi için kişinin, görevi ile ilgili nedenlerden dolayı malül hale gelmesi gerekir. Malullük derecesi Kanunda 6 derecede sınıflandırılmakta olup, ölüm halinde birinci derece malullük esas alınarak aylık bağlanmaktadır. Ölüm halinde dul ve yetimleri bu haklardan yararlandırılır. Uygun şartların bulunması halinde yetim kapsamında, ana ve baba da bu aylıktan yararlandırılmaktadır.
Vazife malulü yada vazife malulü ölmüşse onun dul ve yetimleri istenen belgelerle birlikte kendi kurumlarına yada Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığı'na başvururlar. Başka yerden aylık alıp almadığına veya herhangi bir işte çalışıp çalışmadığına dair bireysel konulara ilişkin düzenlenmesi gereken belgeler(Kimlik Araştırma Belgesi..vb), aylık bağlanacak kişiler tarafından tanzim edilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
 
2-HARP MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI
T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na göre, gerek askerlik görevini yürütmekte iken ve gerekse askeri ve sivil memuriyet niteliğinde hizmet yürütmekte iken “harp etkileri sonucu” malul duruma düşenlere “harp malullüğü aylığı” bağlanır.
Kanunun ilgili maddelerinde harp malullerinin kimleri kapsadığı gösterilmiştir. Bu kapsama girenler vazife malulü işlemlerinde olduğu gibi, istenen belgelerle birlikte kurumlarına müracaat ederler. Kurumları gerekli belgeleri tamamladıktan sonra dosyalarını Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderirler.
 
3-EK ÖDEME(TÜTÜN İKRAMİYESİ)
Harp malullüğü aylığı bağlananlarla “olağanüstü hal, talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûllüğü aylığı bağlananlar” a hayatta oldukları sürece, bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması halinde ise aylık aldıkları sürece ayrıca “ek ödeme” yapılır.
Kanun değişikliği yapılmadan önce ek ödemeler tütün satışlarından elde edilen kârın belli bir oranının harp ve vazife malullerinin dul ve yetimlerine dağıtımı şeklinde gerçekleştirilirken, daha sonra yapılan düzenlemelerle “ek ödeme” başlığı altında dağıtımına başlanmıştır.
Bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir kez olmak üzere, herhangi bir müracaat şartı aranmaksızın her yılın ilk üç ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılır.   
 
4 - İKRAMİYE ÖDENMESİ
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında;
- Yaşamını sürdürebilmek için gerekli hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olarak derecede malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden,
- Diğer malullere ise mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi, emekli ikramiyesi ödenir.
 
5-VAZİFE VE HARP MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARIN EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN DİĞER HAKLARI
-Er Vazife ve Er Harp Malullüğü Aylığı Alanların Başka Bir İşte Çalışırken Aylıklarının Devam Etmesi:
Askerlik görevini yürütürken malul duruma düşerek vazife veya harp malullüğü aylığı bağlandıktan sonra, gerek memuriyet niteliğinde olsun, gerekse sigortalı nitelikte olsun, başka bir göreve girenlerin vazife veya harp malullüğü aylıkları kesilerek görevlerinden ayrıldıktan sonra yeniden bağlanır, bu görevden ayrılma sırasında ayrıca bir aylığın hak edilmesi halinde iki aylık birlikte ödenir.
Ayrıca, emekli aylığı almakta iken, askerlik görevine başlamasından sonra, askerlikten dolayı vazife veya harp malullüğü aylığına ayrıca hak kazananlara, her iki aylığı birlikte ödenir.
Yukarıda belirtilenlerin ölümleri halinde, dul ve yetimlerine iki aylık birden ödenir.
-Sigortalı Çalışma Halinde Yetim Aylıkları Kesilmez:
Er Vazife Malullüğü ve Er Harp Malullüğünden doğan yetim aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışılması halinde yetim aylığı kesilmez.
-Harp Malullüğü Zammının Devamlılığı:
Harp malullüğü aylığı alanlardan, memuriyete başlayanların harp malullüğü zammı kesilmez.
-Barınma Hakkı :
Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz ve muhtaç olan harp malulleri, parasız olarak barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harp malullüğü zamlarından kesilir. Bunun için öncelikle ilgili askerlik şubelerine müracaat etmeleri gereklidir.
-Yükseltme Hakları (Emsal Terfi Uygulaması) ve Bakım Yardımı
a) Harp malullüğü aylığı bağlananlar,
b) İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmeleri sonucunda Vazife Malullüğü Aylığı bağlananlar,
c) Terörle mücadele nedeniyle, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle malul olanlara, hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak olan Harp Malullüğü ve Vazife Malullüğü Aylıkları, “ölen kişinin hayatta kalan emsallerine göre” yükseltilir.
Bu nedenlerle vazife malullüğü yada harp malullüğü aylığı bağlananlardan hayatta kalan, ancak başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, ayrıca  asgari ücretin net tutarı kadar bir meblağ aylıklarıyla birlikte ödenir. Daha sonra bu kapsama girenler de aynı haktan faydalanır.

-Kesilmeyen Yetim Aylıkları :
T.C. Emekli Sandığından yetim aylığı almakta iken,  Harp Okulunda eğitime başlayan öğrencilerin yetim aylıkları kesilmez.
 
sehid5.png
 
 
 
1-MESKENDE TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNDE İNDİRİM

Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığınca kendilerine maaş bağlanan şehit yakını ve gazilerimizin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjine %40 oranında indirim uygulanmaktadır.
Şehit yakını ve gazilerimiz, söz konusu indirimli elektrik tarifesinden yaralanabilmek için kendilerine maaş bağlandığını gösteren belgesi ve mesken elektrik abonesi için http://www.tedas.gov.tr  internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte, bağlı bulundukları yerin İl Müdürlüğü veya İlçe İşletme Müdürlüğü/İlçe İşletme Şefliği Müşteriler veya Abone Servislerine müracaat etmekleri gerekmektedir.
 
2-MESKENDE TÜKETİLEN SU TÜKETİMİNDE İNDİRİM
1005 ve 3292 sayılı kanunlara göre  aylık bağlananlar ile malûl gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50'den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.
 
Bu uygulamadan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.
3-KAMU KURUM ve KURULUŞLARINA AİT SOSYAL TESİSLERDEN FAYDALANMA
Şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları Başbakanlığın 2006/16 sayılı genelgesi gereğince, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaktadırlar.

4-18 MART ŞEHİTLER GÜNÜNDE ŞEHİT YAKINLARINA İDARİ İZİN VERİLMESİ
2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; 18 Mart Şehitler Gününde yapılacak etkinliklere rahatlıkla katılabilmelerini sağlamak amacıyla kamu kurum/ kuruluşlarında çalışan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşlerinin 18 Mart Şehitler gününde idari izinli sayılmışlardır.

5-DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN ŞEHİT YAKINLARININ ATANMASINDA KOLAYLIK
 
“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe” ilave edilen bir madde ile; terörle mücadelede çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin atanma taleplerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılmıştır.
 
6-MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN BAYİLİK RUHSATLARINDA KOLAYLIK
İdarece, yerleşim yerlerinde bayilik verme ihtiyacının bulunması halinde baş bayiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlara bir yıldır faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az yüzdekırk (%40) ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşulları taşıyan gerçek kişilere kura çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır.


7-SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNCA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
Yardıma, bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan şehitlerimizin eş, çocuk, anne ve babalarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı;
• Çocuk yuvaları,
• Yetiştirme yurtları,
• Kreş ve gündüz bakım evleri,
• Huzur evleri,
• Bakım ve rehabilitasyon merkezleri,
• Kadın misafirhaneleri,
• Yaşlı danışma merkezlerinde,
kurum olanakları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin başvuruları öncelikle kabul edilmektedir.
Ayrıca, Ülkemizde ağır özürlü olanlara belirli şartları taşımaları halinde bakım hizmeti verilmektedir.
Bunun için müracaat edilmesi halinde, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde görevli bakım hizmetleri değerlendirme heyetlerince özürlünün ikametgahlarında inceleme yapılarak bakım raporu hazırlanmaktadır.
Bakım raporunda özürlünün günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olduğunun; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle bakmakla hükümlü olunan birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3 ünden daha az olduğunun tespit edilmesi halinde;
Özürlünün, bakımını üslenen akrabasına bir aylık net asgari ücreti tutarında bakım ücreti ödemesi yada özürlünün bakımını üslenecek akrabası bulunmaması halinde bakım hizmetini verecek özel bakım merkezlerine 2 aylık net asgari ücret tutarında bakım ücreti ödemesi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Sağlanan kolaylıklardan ve özürlü bakım hizmetlerinden yararlanabilmek için özürlü bireyin ikamet ettiği İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine   başvurmak gerekmektedir.
 
 
8-BAZI ÜNİVERSİTELERİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR
 
-T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terörle mücadelede şehit olan T.S.K' ne mensup şehitlerden sosyal güvencesi bulunmayan anne, baba, eş ve çocuklarına üniversitenin hastane ve diş hekimliği fakültesinde ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.
-T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülkemizin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit düşen ve sosyal güvencesi bulunmayan, T.S.K. mensubu er ve erbaşların anne,baba,eş ve çocuklarının muayene,tetkik ve tedavileri Fırat Tıp Merkezinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.
 
9-HAC KONTENJANINDAN YARARLANMA HAKKI
 
 
Diyanet İşleri Başkanlığınca Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararları çerçevesinde 2007 ve 2008 yılı hac organizasyonlarında olduğu gibi 2009 yılı hac organizasyonunda da şehitlerimizin, daha önce hacca gitmeyen ve müracaat süresi içerisinde kayıt yaptırmış olan anne, baba ve eşleri ile kayıt yaptırmış olan gazilerimiz ve eşlerinden sırası gelmeyenlere; şehit ailesi ve gazi olduklarını Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Valiliklerden alacakları belge ile ibraz etmeleri şartıyla kayıt hakkı verilmiştir. Bunların tespiti Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılmakta ve kayıtları da kendileri için ayrılan kontenjan nispetinde, kur'a sıralamaları dikkate alınarak, tercih ettikleri hac kategorisine ait ücreti de yatırmaları kaydıyla İl Müftülüklerince yapılmaktadır.
 
10-SAĞLIK KURULU RAPORLARI İÇİN ÜCRET ALINMAMASI
4736 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle çıkarılan 3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan “Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.03.2004 tarih ve 2004/30 sayılı genelgesi uyarınca; şehit yakını ve gazilerimizin özel kanunlar uyarınca kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri maksadıyla almaları gereken özürlü sağlık kurulu raporları için muayene, tetkik, rapor ücreti, bağış ve evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi karara bağlanmıştır.
11-GSM OPERATÖRLERİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR
Şehit yakını ve gazilerimize Avea, Turkcell, Telsim  tarafından indirimli ücret tarifesi uygulanmaktadır.
12-BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINDA ŞEHİT YAKINI VE GAZİLEREMİZE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
 
29.09.2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte;
Belediyeler tarafından üretilen arsa ve sosyal konutların söz konusu yönetmelik kapsamında aşağıda sayılan şartları taşıyanlara Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedeli karşılığında ihalesiz olarak tahsis edilmesini karara bağlamaktadır.
Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre konut yapılmak amacıyla arsa tahsis edilecekler ile sosyal konut tahsis edileceklerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
a) Dar gelirli olmak, 
b)Kendisinin, eşinin veya onsekiz yaşından küçük çocuklarının o belediye sınırı içinde konutu veya konut yapmaya müsait arsası bulunmamak,    
c) En az bir yıldan beri o belediye sınırları içinde ikâmet ediyor olmak,
d) Afete maruz kalmış olmak,  
e) Sanayi bölgelerinden nakledileceklerden olmak,
   f) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamaları kapsamında hak sahibi olup, gecekondu ıslahı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak olmak,
   Tahsisten yararlanacakların bu maddede aranan şartlardan (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartların üçüne birlikte, ya da (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birine (c) bendinde belirtilen şartla birlikte sahip olmaları gerekir.
   Tahsis edilecek arsa miktarından fazla müracaat olması halinde uygulanacak puanlama kriterleri belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile diğer hususlar puanlama kriterleri olarak dikkate alınır. denmektedir.
Taleplilerin ilgili belediyeye başvurmaları gerekmektedir.